سمینار ثروت ساز

تومان49,000

توضیحات

ﺑﻲ ﺷﻚ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ وﻳﮋه اي دارد.

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.