رزومه ثروت ساز

تومان49,000

شناسه محصول: رزومه ثروت ساز دسته: , برچسب: , , ,

توضیحات

رزوﻣﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﺎري اﺳﺖ.

در رزوﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮلاً ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺧﻮدﺗــــﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ و اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛـﺎري ﺷﻤﺎﺳﺖ.

رزوﻣﻪ ﻳﻚ ﺧﻼﺻﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي از ﺷﻤﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎ، ﺗﺠﺎرب ﻛﺎري و ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـــﺪف آن ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ.

رزوﻣـﻪ ﻫـﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪاوﻣاً ﺑﻪ روز ﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺷﻐﻞ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗـﻘـﺎﺿـﺎي ﻛـﺎر دﻫـﻴـﺪ، ﺑـﻬﺘﺮ اﺳﺖ رزوﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣـﻬﺎرت ﻫــﺎي ﺧﺎص ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.